Tóm tắt Hoàn thuế Giá trị gia tăng dự án đầu tư mới
ĐĂNG NGÀY 10/4/2022 10:43:17 AM

1. Về điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư (Nghị định 49/2022/NĐ-CP)

📌 DN có DAĐT mới (bao gồm cả DAĐT chia nhiều giai đoạn hoặc nhiều hạng mục đầu tư) tại địa bàn cùng hoặc khác tỉnh, TP nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư có thuế đầu vào từ 300 triệu trở lên thì được hoàn. 

📌 Đối với DAĐT có ngành nghề đầu tư KD có điều kiện, theo quy định của pháp luật đầu tư, PL chuyên ngành thuộc các trường hợp sau thì được hoàn thuế:

🔸️ DAĐT đã được CQ có thẩm quyền cấp giấy KD ngành nghề đầu tư KD có đ/k theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.

🔸️ DAĐT chưa phải đề nghị CQ có thẩm quyền cấp giấy KD ngành nghề đầu tư KD có đ/k theo một trong các hình thức: GP hoặc GCN hoặc VB xác nhận.

🔸️ DAĐT không phải có giấy KD ngành, nghề đầu tư KD có đ/k theo một trong các hình thức: GP hoặc GCN hoặc VB xác nhận.

📌 Không được hoàn thuế DAĐT: khai thác tài nguyên khoáng sản; có sản phẩm XK chế biến từ TNKS có tổng giá trị TNKS cộng chi phí năng lượng từ 51% trở lên; dự án không hình thành TSCĐ.

2. Về thủ tục hoàn thuế( theo điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021)

🔸️ Giấy đề nghị hoàn theo Mẫu 01/HT

🔸️ Tài liệu liên quan tùy theo trường hợp hoàn, cụ thể:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc GCN đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đ/v trường hợp phải làm thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án có công trình XD: Bản sao GCN quyền sử dụng đất hoặc QĐ giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của CQ có thẩm quyền; GP xây dựng.

- Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ.

- Bản sao Giấy phép KD ngành nghề đầu tư KD có điều kiện; GCN đủ điều kiện KD ngành nghề đầu tư KD có điều kiện; Văn bản của CQ nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

- Bảng kê hoá đơn HHDV mua vào trừ trường hợp hoàn thuế từ kỳ 7/2022.

- QĐ thành lập BQL dự án, QĐ giao quản lý DAĐT của chủ dự án, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc BQL DAĐT (nếu CN, BQL dự án hoàn thuế).

3. Lưu ý:

📌 Về khai hoàn thuế: phải khai riêng Tờ khai theo mẫu 02/GTGT. Trường hợp đang hoạt động có DADT mới, phải bù trừ số thuế mua vào sử dụng cho DAĐT với thuế phát sinh của hoạt động đang thực hiện tại mẫu 01/GTGT. 

📌 Riêng nội dung về điều kiện hoàn thuế DAĐT có ngành nghề đầu tư KD có điều kiện, được áp dụng hồi tố từ 01/7/2016./.