THÔNG BÁO CỦA TỔNG CỤC THUẾ về việc tạm dừng hệ thống Hóa đơn điện tử
ĐĂNG NGÀY 4/17/2022 5:16:56 PM

 

Đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế đã rà soát xây dựng và thực hiện các nội dung nâng cấp cơ sở dữ liệu, phần mềm Hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử để thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu và ứng dụng từ 00h00 đến 06h00 ngày 17/4/2022 (Chủ nhật).

Tổng cục Thuế đề nghị các TCTN thông báo cho các Tổ chức giải pháp và người nộp thuế về việc dừng hệ thống Hóa đơn điện tử theo thời gian nêu trên. Đồng thời TCTN phối hợp với Tổng cục Thuế thực hiện các nội dung triển khai, kết nối, kiểm tra theo kế hoạch chi tiết đính kèm.

Các TCTN gửi thông tin (Họ tên, email, điện thoại) của cán bộ đầu mối phối hợp với Tổng cục Thuế trong quá trình thực hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) qua Cục CNTT - Tổng cục Thuế (ông Phương Văn Tuyến, số điện thoại 0904920720/024.37689679 số máy lẻ 6126;

Địa chỉ email: pvtuyen@gdt.gov.vn) Tổng cục Thuế thông báo để các TCTN được biết và phối hợp thực hiện!

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TỔNG CỤC THUẾ