SẼ CÓ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI MUA TRÊN HÓA ĐƠN
ĐĂNG NGÀY 7/8/2024 3:58:17 PM

Sẽ có số định danh cá nhân của người mua trên hóa đơn là đề xuất của Bộ Tài chính được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Bộ Tư pháp đã công bố Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Trong đó đề xuất bổ sung thông tin về số định danh cá nhân của người mua trên hóa đơn.

Theo đó, về phía người mua, trên hóa đơn sẽ có tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh cá nhân của người mua, cụ thể:

- Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; trường hợp người mua là đơn vị có quan hệ ngân sách thì tên, địa chỉ, mã số đơn vị có quan hệ ngân sách thể hiện trên hóa đơn phải ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách được cấp.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

- Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP  thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ người mua.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài đến Việt Nam thì thông tin về địa chỉ người mua có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng nước ngoài.

Trường hợp người mua cung cấp mã số thuế, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện mã số thuế, số định danh cá nhân.

(Hiện hành theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trên hóa đơn không có thể hiện thông tin về số định danh cá nhân của người mua mà chỉ thể hiện thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.)

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của người mua trên hóa đơn đối với trường hợp người mua là đơn vị có quan hệ ngân sách.