QUY ĐỊNH MỚI VỀ KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO BỎ SÓT 2023
ĐĂNG NGÀY 10/18/2023 10:01:20 AM

Tham khảo Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT ngày 27/06/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót:

Ví dụ trong Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT:

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 9/2022 vào tờ khai tháng 9/2022.

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bó sót tháng 12/2022 vào tờ khai tháng 12/2022.

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 1/2023 vào tờ khai tháng 1/2023.

*Kết luận về kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót năm 2023

Như vậy, qua nội dung hướng dẫn chi tiết tại các Văn bản pháp luật nêu trên, tóm tắt lại chúng ta có thể thấy rằng việc kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót được thực hiện như sau:

Chi tiết như sau:

– Đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh trước khi áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC) thì nếu phát hiện ra trước thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì có thể kê khai bổ sung vào kỳ phát hiện ra những hóa đơn bỏ sót đó.

Ví dụ 1: Tháng 12/2021 Công ty Thành Phát phát hiện bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 06/2021 hóa đơn này đang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP nên công ty sẽ kê khai bổ sung vào Tháng 12/2021.

– Đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh sau khi áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC) thì nếu phát hiện sai sót thì kê khai bổ sung vào đúng kỳ phát sinh hóa đơn bỏ sót đó.

Ví dụ 2: Tháng 6/2023 Công ty Thành Phát phát hiện bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 01/2023 hóa đơn này đang áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC nên công ty sẽ kê khai bổ sung vào tháng Tháng 01/2023.

*Lưu ý theo thực tế hiện nay trong việc sử dụng hóa đơn điện tử:

Trên hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục thuế hiện nay doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC bao gồm cả đầu ra và đầu vào hàng tháng tại trang web: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/, do đó:

+ Cơ quan thuế đã nắm được thông tin chi tiết về tên người mua, người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá thành tiền…

+ Tạo điều kiện thuận tiện để Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có thể ứng dụng các công nghệ mới vào công tác quản lý. Việc đối chiếu, so sánh số liệu, kiểm tra giám sát được thuận lợi nhanh chóng và ngày càng đạt độ chính xác cao.