QUY ĐỊNH MỚI VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
ĐĂNG NGÀY 7/22/2022 10:30:07 AM

Tại Quyết định số 1421/QĐ-BTC vừa được ban hành ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã công bố:

  • 01 Chế độ báo cáo mới ban hành;
  • 04 Chế độ báo cáo thay thế;
  • 03 Chế độ báo cáo bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Cụ thể: 

Theo đó, Chế độ báo cáo mới ban hành là Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai điện tử) sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

04 Chế độ báo cáo thay thế sẽ bao gồm: 

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được thay thế bằng Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020 /NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020; 

- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí được thay thế bằng Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy); 

- Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước được thay thế bằng Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế; 

- Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử được thay thế bằng Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.

03 Chế độ báo cáo bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: 

- Báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm phần mềm tự in hóa đơn; 

- Báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm phần mềm tự in biên lai điện tử; 

- Bảng kê thanh toán biên lai (mẫu CTT25/AC).