LÝ DO THƯỜNG GẶP KHIẾN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ CẤP MÃ
ĐĂNG NGÀY 8/11/2022 1:56:59 PM

Để được cấp mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử phải đáp ứng đầy đủ nội dung, đúng định dạng, đúng thông tin đăng ký và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 

Vậy nếu hóa đơn điện tử không được cơ quan thế cấp mã, rất có thể bạn đã phạm phải 1 trong những lỗi sai dưới đây:

1./ Nhập sai số điện thoại

Nếu nhập sai SĐT, vui lòng nhập lại số điện thoại chính xác và đúng theo định dạng.

2./ Nhập sai cấu trúc email người mua

Một địa chỉ email sẽ gồm có các phần: [Tên email]@ [Tên miền].  

Trường hợp phát hiện sai sót, cần chỉnh sửa ngay để không gây gián đoạn quá trình cấp mã của cơ quan thuế.

3./ Nhập sai định dạng số tài khoản ngân hàng của người nhận

Số tài khoản ngân hàng nhập lên trên hệ thống cơ quan thuế tối đa không quá 30 ký tự.

4./ Bỏ trống tên người mua

5./ Sai định dạng mã số thuế

Mã số thuế (MST) là một dãy gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo khoản 1, Điều 5, Thông tư 105/2020/TT-BTC, cấu trúc mã số thuế là:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 - N11N12N13

Trong đó:

- Hai chữ số đầu N1N2: số phần khoảng của mã số thuế.

- Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9: được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.

- Chữ số N10: chữ số kiểm tra.

- Ba chữ số N11N12N13: các số thứ tự từ 001 đến 999.

- Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.

6./ Ngày xuất hóa đơn không đúng

Ngày xuất hóa đơn đầu tiên phải sau ngày được chấp thuận tờ khai sử dụng hóa đơn.

7./ Nhập thiếu thuế suất

Với trường hợp này, bạn cần xem lại mục nhập thuế suất để kiểm tra đã nhập đúng và đủ thuế suất các hàng hóa hay chưa.