HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
ĐĂNG NGÀY 8/31/2022 3:32:53 PM

Vừa qua, Bộ Tài chính đã đưa ra hướng dẫn để giúp các doanh nghiệp thống nhất thực hiện quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa Xuất Nhập Khẩu tại chỗ.

Cụ thể, người khai hải quan cần thực hiện như sau:

Khi làm thủ tục XK tại chỗ:

✔️Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Khoản 58, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC; 

✔️ Nộp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan theo Điểm c, Khoản 3, Điều 13, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Khi làm thủ tục NK tại chỗ:

✔️Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC

✔️Nộp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn GTGT (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan.