HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIẾT SAI SỐ TIỀN BẰNG CHỮ, XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?
ĐĂNG NGÀY 10/4/2023 3:25:42 PM

Căn cứ theo Điều 19, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, người bán có thể xử lí hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ theo các trường hợp dưới đây: 

🔰 Trường hợp Hóa đơn có mã chưa gửi tới người mua:

- Người bán thông báo sai sót với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT

- Hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập sai

- Lập hóa đơn điện tử mới

🔰 Trường hợp Hóa đơn có mã đã gửi tới người mua:

✔️ Cách 1: lập hóa đơn điều chỉnh

- Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

- Người bán lập mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan Thuế để ghi nhận sai sót

- Người bán lập hóa đơn điều chỉnh

- Người bán ký số, gửi đến cơ quan Thuế để xin cấp mã cho hóa đơn điều chỉnh

- Gửi hóa đơn điều chỉnh và biên bản ghi nhận sai sót cho người mua để phục vụ giải trình về sau.

✔️ Cách 2: Lập hóa đơn thay thế

- Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận sai sót, trong đó nêu đề nghị lập hóa đơn thay thế

- Người bán hủy hóa đơn đã lập (chọn hủy hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử)

- Người bán lập hóa đơn mới, trên hóa đơn mới ghi rõ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

- Gửi cơ quan Thuế cấp mã cho hóa đơn thay thế

- Gửi hóa đơn cho người mua và biên bản ghi nhận sai sót để giải trình về sau.

👉 Người bán xác định trường hợp của mình và thực hiện theo hướng dẫn để xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ theo quy định như hướng dẫn.