Doanh nghiệp cần làm gì để áp dụng Hóa đơn điện tử đúng theo chủ trương của cục thuế
ĐĂNG NGÀY 1/18/2022 2:01:39 PM

Tính đến 22/10/2021, Hà Nội đã có 153.281 doanh nghiệp, tổ chức thông báo phát hành thành công HĐĐT (đạt 99,2%), trong đó 65% doanh nghiệp đã sử dụng HĐĐT. 

Vậy để đảm bảo áp dụng HĐĐT theo Quyết định số 1830/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính, các doanh nghiệp cần thực hiện những công việc gì?

1./ Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Sau khi nhận được thông báo từ Cơ quan thuế, các doanh nghiệp cần đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và gửi đến cơ quan thuế thông qua các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT như việc phát hành hóa đơn.

2./ Tiếp nhận thông báo chấp nhận thực hiện HĐĐT

Trong thời gian 1 ngày làm việc sau khi gửi mẫu đăng ký sử dụng HĐĐT, DN sẽ nhận được thông báo chấp nhận (hoặc không chấp nhận) đăng ký sử dụng HĐĐT. Nếu được chấp nhận thì bắt đầu thực hiện sử dụng HĐĐT mới theo quy định.

3./ Hết hiệu lực các hóa đơn đã thông báo phát hành trước đây

Cùng với việc bắt đầu sử dụng HĐĐT mới, DN phải ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Lưu ý: Trong thời gian chờ đợi thông báo chấp nhận, DN vẫn có thể xuất HĐĐT hoặc hóa đơn giấy như trước nếu cần sử dụng. 

4./ Lập HĐĐT khi có giao dịch cung cấp hàng hóa dịch vụ đúng nội dung và định dạng quy định.