ĐIỀU KIỆN ÁP THUẾ 0% CHO HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU
ĐĂNG NGÀY 10/21/2022 9:35:56 AM

Công ty xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài để áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC. 

 

 

Cụ thể:

🕯 Đối với hàng hóa xuất khẩu:

✔️ Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

✔️ Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

✔️ Có tờ khai hải quan theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Thông tư này.

Lưu ý: Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam.

🕯 Đối với dịch vụ xuất khẩu:

✔️ Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

✔️ Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;…".