Công văn Tổng cục Thuế về tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024
ĐĂNG NGÀY 4/4/2024 3:08:12 PM

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1287/TCT-DNNCN ngày 28/3/2024 về tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024.

Công văn Tổng cục Thuế về tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024

Theo Công văn 1287/TCT-DNNCN ngày 28/3/2024 thì các công việc triển khai trong thời gian tới đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 như sau:

* Công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện:

- Các Cục Thuế báo cáo cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có giải pháp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong việc chuyển đổi áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT để quản lý doanh thu hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng; đồng thời đề xuất chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế trong việc tăng cường quản lý sử dụng HĐĐT, mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ MTT, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp với cơ quan thuế tổ chức thực hiện.

- Các Cục Thuế trong năm 2024 cần quyết liệt trong việc phối hợp cơ quan ban ngành địa phương, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua.

- Từng đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế quyết tâm chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Giao chỉ tiêu triển khai đến từng cấp Lãnh đạo Phòng, Chi cục Thuế, từng Đội thuế, từng công chức quản lý thuế thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn, vận động, đôn đốc mở rộng diện cơ sở kinh doanh áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT, đồng thời phối hợp với chính quyền, ban ngành địa phương tổ chức việc giám sát, kiểm tra việc duy trì, chấp hành của các cơ sở kinh doanh đã áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT.

* Về việc tiếp tục rà soát đưa vào kế hoạch triển khai:

Căn cứ kết quả triển khai của toàn quốc và 04 tỉnh, thành phố nêu trên thì số lượng CSKD đưa vào diện triển khai của các Cục Thuế còn thấp so với số lượng thực tế hoạt động tại địa bàn. Do đó, cơ quan thuế các cấp cần rà soát để tăng thêm số lượng CSKD đưa vào diện triển khai năm 2024 đảm bảo sát thực tế, cụ thể như sau:

- Căn cứ danh sách chi tiết các cơ sở kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thuộc đối tượng triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT theo cơ sở dữ liệu đăng ký thuế do Tổng cục Thuế đã cung cấp, các Cục Thuế thực hiện rà soát, đối chiếu với thực tế tại từng địa phương để lập danh sách các cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai năm 2024 (theo biểu mẫu số 02/TH-MTT, 02-1/CT-Nhóm, 02-2/CT-DN, 02-3/CT- HKD ban hành kèm theo Công văn 1287/TCT-DNNCN ngày 28/3/2024) báo cáo gửi về Tổng cục Thuế. Việc rà soát phải thực hiện thường xuyên, nếu có thay đổi, biến động thì báo cáo Tổng cục Thuế để điều chỉnh danh sách thuộc diện triển khai.

Trong quá trình rà soát, đối với các trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề, đã ngừng nghỉ kinh doanh Cục Thuế đề nghị người nộp thuế thực hiện điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế theo đúng thực tế để loại trừ khi lập danh sách các CSKD thuộc diện triển khai.

- Cục Thuế rà soát để phân loại các cơ sở kinh doanh bao gồm cả hộ khoán hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng, đặc biệt là lĩnh vực ăn uống nếu có sử dụng máy tính tiền, có áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng thì phải chuyển đổi áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT theo quy định tại khoản 2 Điều 90 Luật Quản lý thuế 2019.

* Lập kế hoạch triển khai và chỉ tiêu phấn đấu:

- Đối với cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai năm 2024 dựa trên kết quả rà soát thực tế và kinh nghiệm triển khai thời gian qua, Cục Thuế lập kế hoạch triển khai cho năm 2024 đảm bảo phấn đấu hết Quý II đạt 30%, hết Quý III đạt 50% để tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024.

- Đối với các cơ sở kinh doanh đã đăng ký áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT trong năm 2023 nhưng chưa sử dụng, các Cục Thuế cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận quản lý thực hiện rà soát và nắm bắt các nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT để tìm giải pháp khắc phục trong quá trình xử lý nếu gặp những khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Tổng cục kịp thời hướng dẫn NNT thực hiện. Đảm bảo trong năm 2024, 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký thì phải sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT.

* Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai tuyên truyền đối với người bán và người mua về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên, liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy HĐĐT một cách thuận tiện để tham gia chương trình hóa đơn may mắn của ngành Thuế.

Qua thực tế để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền từ các CSKD và phương tiện thông tin đại chúng để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo các CSKD đã đăng ký áp dụng thì có thể sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền một cách dễ dàng, thuận lợi.

- Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn giữa người nộp thuế với các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT để tuyên truyền về lợi ích, cùng tháo gỡ các khó khăn về mặt giải pháp ứng dụng, chi phí chuyển đổi, sử dụng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT áp dụng giải pháp HĐĐT khởi tạo MTT góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm.