CÔNG VĂN MỚI QUY ĐỊNH VỀ HĐĐT CÓ NHIỀU HÀNG HÓA CHỦNG LOẠI
ĐĂNG NGÀY 11/8/2022 9:49:32 AM

 

🏵️ Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, khi bán hàng hóa, dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua.

🏵️ Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 10, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

🏵️ Ngoài ra, trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.

👉 Các doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện theo đúng quy định.