CÔNG VĂN 2336/TCT-CS ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 123 VÀ THÔNG TƯ 78
ĐĂNG NGÀY 7/21/2022 10:26:15 AM

Ngày 04/07 vừa qua, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2336/TCT-CS đề xuất sửa đổi một số điều trong Nghị định 123/2020/TT-BTC và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

 

Cụ thể, một số thay đổi quan trọng dự kiến như sau:

1️⃣ Lập hóa đơn

> Lập đồng thời Hóa đơn điện tử và Biên lai điện tử trên một định dạng dữ liệu điện tử.

> Căn cứ pháp lý cho nguồn chi trả từ NSNN cho chương trình Hóa đơn may mắn.

2️⃣ Thời điểm lập hóa đơn

Thay đổi quy định về thời điểm lập hóa đơn với trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, cần có thời gian đối soát số liệu; hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, hoạt động kinh doanh xăng dầu…

3️⃣ Nội dung của hóa đơn

> Bảng kê đính kèm hóa đơn.

> Thể hiện chiết khấu thương mại, giảm giá trên hóa đơn.

> Khoảng thời gian tối đa giữa thời điểm ký số và thời điểm lập hóa đơn trên HĐĐT.

> Bổ sung thêm trường hợp HĐĐT không nhất thiết có đầy đủ các nội dung.

4️⃣ Áp dụng HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

> Các doanh nghiệp lớn có nhiều hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động kinh doanh thuộc 15 lĩnh vực được đáp ứng sử dụng HĐĐT không mã theo khoản 2 Điều 91 Luật quản lý thuế và không thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì được sử dụng HĐĐT không mã;

5️⃣ Xử lý sai sót

> Hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế được điều chỉnh, thay thế cho nhiều hóa đơn.

> Nếu đã lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế thì không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT

> Trường hợp hủy hóa đơn khi không cung cấp dịch vụ thì cơ quan thuế sau khi nhận Mẫu 04/SS-HĐĐT thì cơ quan thuế sẽ thông báo đến người mua

> Việc kết nối chuyển dữ liệu Biên lai điện tử và quy định về định dạng và kết nối chuyển dữ liệu Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.

> Thủ tục hành chính đối với chứng từ khấu trừ thuế TNCN làm căn cứ ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 37/2010.