CÁCH XỬ LÝ KHI XUẤT HÓA ĐƠN SAI THUẾ & GIÁ
ĐĂNG NGÀY 5/16/2022 10:36:43 AM

Xuất hóa đơn bị sai thuế suất và giá sẽ ảnh hưởng đến việc thanh toán của người mua và khâu nộp thuế, khấu trừ thuế của các bên. Căn cứ theo quy định hiện hành gồm:

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

- Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính;

 

 

Cách xử lý đối với xuất hóa đơn sai thuế và giá, với từng trường hợp cụ thể như sau:

❓ TRƯỜNG HỢP 1: Đã thanh toán đầy đủ cho nhà cung cấp dịch vụ vào ngày xuất hóa đơn, giá trị mỗi hóa đơn không quá 20 triệu đồng

- Bên mua được khấu trừ thuế GTGT

- Tính vào chi phí được trừ chi phí dịch vụ trên các hóa đơn này

- Không cần thanh toán lại khi lập lại hóa đơn do sai sót.

❓ TRƯỜNG HỢP  2: Phát hiện các hóa đơn có sai sót về đơn giá, thuế suất sau ngày xuất hóa đơn nhưng tổng thanh toán không thay đổi:

- Người cung cấp dịch vụ xuất điều chỉnh các hóa đơn sai sót về 0 đồng 

- Xuất bổ sung các hóa đơn mới để thay thế cho các hóa đơn đã lập có sai sót

- Việc này sẽ dẫn đến tổng thanh toán trên các hóa đơn thay thế trong ngày đó có tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sẽ không cần thực hiện thanh toán qua ngân hàng tổng số tiền trên các hóa đơn điện tử thay thế.