8 KHOẢN CHI PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN
ĐĂNG NGÀY 10/17/2022 3:08:19 PM

Căn cứ theo Điều 6, Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC và Điều 3, Thông tư 25/2018/TT-BTC, có 8 khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Cụ thể:

🔸 Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động.

🔸 Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị.

🔸 Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo.

🔸 Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau.

🔸 Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập.

🔸 Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động.

🔸 Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động; trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động.

🔸 Những khoản chi phúc lợi khác.

Các doanh nghiệp cần lưu ý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp!