4 Lưu ý khi lập Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
ĐĂNG NGÀY 1/13/2022 10:41:28 AM

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. 

Vậy khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Sau bao lâu thì HĐĐT được cấp mã của cơ quan Thuế?

Trong thời gian tối đa 5 phút kể từ khi tiếp nhận đầy đủ nội dung hóa đơn, hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế sẽ trả kết quả cấp mã.

Lập HĐĐT có mã của CQT theo từng lần hay tổng số lần phát sinh?

Theo quy định tại Điểm a2, Khoản 2, Điều 13, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

- Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Các bước lập HĐĐT có mã của cơ quan Thuế

- Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử của TCT hoặc sử dụng phần mềm HĐĐT thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT
- Bước 2: Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sau đó ký số trên hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan Thuế cấp mã
- Bước 3: Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã
- Bước 4: Gửi HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan Thuế cho người mua

Sau bao lâu thì HĐĐT được cấp mã của cơ quan Thuế?

Trong thời gian tối đa 5 phút kể từ khi tiếp nhận đầy đủ nội dung hóa đơn, hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế sẽ trả kết quả cấp mã.