4 Lưu ý khi lập Hóa đơn ấp dụng quy định giảm thuê GTGT còn 8%
ĐĂNG NGÀY 3/1/2022 10:38:58 AM

Ngày 28/01 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn giảm thuế GTGT cho các doanh nghiệp từ 10% xuống còn 8%. Áp dụng chính sách mới, các doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

Dưới đây là 4 vấn đề kế toán cần đặc biệt quan tâm khi lập hóa đơn áp dụng mức thuế GTGT mới:

1. Xuất hóa đơn theo mức thuế suất đã được giảm

- Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ: Tại dòng thuế suất thuế VAT ghi “8%”; tiền thuế VAT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

- Doanh nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu: Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”

2. Phải lập hóa đơn riêng với từng hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế

Khoản 4, Điều 1, Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định: Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.
Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT.

3. Phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót nếu xuất hóa đơn theo mức thuế 10%

Khoản 5,6, Điều 1, Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định: Nếu doanh nghiệp xuất hóa đơn theo mức thuế cũ 10% mà thuộc diện giảm thuế VAT còn 8% thì xử lý như sau:

Lập biên bản/lập thỏa thuận ghi rõ sai sót => Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót => Giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua => Kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, còn người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Nếu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế VAT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

4. Kê khai các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế theo Mẫu

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định 15/2022/NĐ-CP: Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 15 cùng với Tờ khai thuế VAT.