4 CHÍNH SÁCH THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ, KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2022
ĐĂNG NGÀY 7/1/2022 3:05:18 PM

 

Từ ngày 01/07 tới đây, hàng loạt chính sách mới về thuế - phí - lệ phí, kế toán - kiểm toán sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể:

1. Từ 01/7/2022, bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng HĐĐT như sau:

- Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022.

- Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022.

Như vậy, 01/07 tới đây là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT.

2. Áp dụng quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

Theo Quyết định 568/QĐ-TCT, từ ngày 01/7/2022, quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước được áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

Trong đó, quy định quản lý giá tem điện tử như sau:

- Về đơn giá vốn:

+ Tổng giá vốn của từng loại TĐT là tổng giá trị đặt in của từng loại TĐT phải trả theo hợp đồng in.

+ Đơn giá vốn của từng loại TĐT là tổng giá vốn của từng loại TĐT chia cho số lượng của từng loại TĐT.

Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Thuế thực hiện:

Căn cứ hợp đồng in, nhập đơn giá vốn của từng loại TĐT vào Hệ thống Quản lý tem điện tử.

- Về giá bán TĐT:

Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Thuế thực hiện:

+ Trình Tổng cục xác định giá bán TĐT do Tổng cục Thuế phát hành để áp dụng thống nhất tại cơ quan thuế các cấp.

+ Giá bán TĐT do Tổng cục Thuế được xác định như sau:

Giá bán TĐT = Giá in + Chi phí phát hành.

Trường hợp trong năm giá đặt in một loại TĐT thay đổi, hợp đồng in TĐT mới phải lập danh mục TĐT mới và ký hiệu TĐT mới.

3. Từ 01/7/2022, bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh

Theo Thông tư 25/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 quy định bổ sung mức thu phí giám sát chứng khoán phái sinh so với quy định trước đó, cụ thể:

- Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ.

- Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đồng thời, bổ sung quy định về lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán như sau:

- Cấp mới: 30 triệu đồng/giấy phép;

- Cấp lại, điều chỉnh giấy phép: 02 triệu đồng/lần cấp; (Quy định mới bổ sung)

- Cấp giấy phép thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty đầu tư chứng khoán: 02 triệu đồng/lần cấp. (Quy định mới bổ sung)

4. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn trình độ công chức chuyên ngành kế toán, thuế

Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Theo đó, từ ngày 18/7/2022, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn trình độ công chức chuyên ngành kế toán, thuế.