3 Nội dung quan trọng về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022
ĐĂNG NGÀY 2/28/2022 3:37:27 PM

 

Để tránh trường hợp không thực hiện kịp, chịu xử phạt vi phạm hành chính, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần thực hiện đúng thời hạn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Cụ thể ra sao, cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2022

- Ngày 31/3/20222: Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công.

- Ngày 02/05/2022: Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế

Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2022

Theo hướng dẫn tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021: Đối tượng cần thực hiện quyết toán thuế TNCN gồm:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập;

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022

Theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế TNCN được chia thành 2 nhóm đối tượng sau:

+ Nhóm 1: Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

+ Nhóm 2: Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, bao gồm:

- Tờ khai thuyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

- Các loại phụ lục đi kèm:

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần;

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần;

Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.