12 LỖI CHỮ KÝ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ MỨC PHẠT TỪ 2022
ĐĂNG NGÀY 9/20/2022 9:30:12 AM

Căn cứ Nghị định 41/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2022, các vi phạm về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán được thực hiện như sau:

Các lỗi bị phạt cảnh cáo

🔸 Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền, trường hợp vi phạm quy định về công khai thông tin báo cáo minh bạch.

🔸 Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền, trường hợp vi phạm về hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng.

Các lỗi bị phạt tiền

🔸 Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của sổ kế toán trên giấy; bị phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng.

🔸 Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy; bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng

🔸 Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định; bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

🔸 Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

🔸 Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của các tổ chức, cá nhân có liên quan; bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng 

🔸 Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký; bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

🔸 Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ; bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

🔸 Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

🔸 Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên: Bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng

🔸 Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền: Bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.