Hướng dẫn cách sửa Hóa đơn điện tử khi có sai sót 2021
ĐĂNG NGÀY 5/17/2021 2:45:28 PM

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI CÓ SAI SÓT

(Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Hiện nay, cách sửa hóa đơn điện tử khi có sai sót đúng nhất sẽ được áp dụng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới nhất được ban hành bởi Bộ Tài chính. Theo đó, các hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế sẽ có cách sửa không giống nhau.

Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế

Phát hiện sai sót nhưng chưa gửi cho người mua

  • Bước 1: Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT. Phụ lục IA ban hành theo Nghị định (Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP)
  • Bước 2: Lập HĐĐT mới, ký số gủi Cơ quan Thuế

Phát hiện sai sót đã gửi cho người mua

Sai tên, địa chỉ của người mua

  • Bước 1: Thông báo với người mua về việc sai sót hóa đơn điện tử
  • Bước 2: Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành theo Nghị định (Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Sai Mã Số Thuế, tiền hàng, thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa

  • Bước 1: Lập HĐĐT điều chỉnh hoặc HĐĐT mới thay thế hóa đơn sai sót
  • Bước 2: Ký số trên HĐĐT và gửi Cơ quan Thuế để được cấp mã cho HĐĐT mới

Hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế

Sai tên, địa chỉ của người mua

  • Thông báo với người mua về việc sai sót hóa đơn điện tử và không phải lập lại hóa đơn

Sai Mã Số Thuế, tiền hàng, thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa

  • Bước 1: Lập HĐĐT điều chỉnh hoặc HĐĐT mới thay thế hóa đơn sai sót
  • Bước 2: Ký số trên HĐĐT và gửi lại cho người mua