Hạn nộp hồ sơ, thuế của hộ kinh doanh 2021
ĐĂNG NGÀY 6/30/2021 3:09:49 PM

📆 Với việc bổ sung phương pháp nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, theo quy định của Thông tư 41/2021/TT-BTC, hạn nộp thuế của hộ kinh doanh cũng có sự thay đổi từ ngày 01/8/2021.

Cụ thể: 

⏩ 1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
+ Nếu kê khai theo tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
+ Nếu kê khai theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
- Thời hạn nộp thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

⏩ 2. Nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán)

+ Đối với hộ khoán: chậm nhất là ngày 15/12 năm trước liền kề năm tính thuế.
+ Hộ khoán mới ra kinh doanh/ chuyển đổi sang phương pháp kê khai/ thay đổi ngành nghề/ thay đổi quy mô kinh doanh trong năm: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh/ chuyển đổi phương pháp tính thuế/ thay đổi ngành nghề/ thay đổi quy mô kinh doanh.
+ Hộ khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

⏩ 3. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
- Thời hạn nộp thuế: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

⏩ 4. Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

+ Với cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh, kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.
+ Với cá nhân khai thuế một lần theo năm, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.
- Thời hạn nộp thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

⏩ 5. Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
+ Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế nếu khai thuế theo tháng.
+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế nếu khai thuế theo quý.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.
- Thời hạn nộp thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.