Cập nhật về Thuế Giá Trị Gia Tăng và Thu Nhập Cá Nhân 2021
ĐĂNG NGÀY 6/25/2021 9:50:51 AM

THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TNCN VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH, HỘ KINH DOANH CÓ GÌ MỚI?

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021.

Theo đó:

  • Nếu cá nhân có phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai, đã nộp theo các quy định trước ngày hiệu lực Thông tư 40/2021.
  • Việc thông báo thời hạn nộp thuế khoán của năm 2021 thực hiện theo các quy định trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021 đến hết kỳ tính thuế năm 2021.
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu cơ quan thuế đã quản lý thuế theo phương pháp khoán trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021 và không có yêu cầu chuyến đối phương pháp tính thuế thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khoán đến hết kỳ tính thuế năm 2021.
  • Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo quy định tại điểm đ khoản 5, Điều 7, Nghị định 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2021 kể từ thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021.
  • Bãi bỏ chương I và chương II Thông tư 92/2015/TT-BTC.