Cập nhật những Thông Tư, Nghị Định và Công văn mới nhất về Hóa Đơn Điện Tử 2021
ĐĂNG NGÀY 6/11/2021 10:03:51 AM

Nắm được những Thông tư, Nghị định và Công văn mới nhất về hóa đơn điện tử (HĐĐT), doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử có thể triển khai HĐĐT đúng quy định.

Cùng A-invoice cập nhật ngay 06 quy định mới nhất về HĐĐT:

1. Thông tư 88/2020/TT-BTC

 • Ngày ban hành: 30/10/2020
 • Ngày hiệu lực: 01/11/2020

Nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 19/10/2020
 • Ngày hiệu lực: 01/07/20222

Nội dung: Quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

3. Thông tư 68/2019/TT-BTC

 • Ngày ban hành: 30/09/2019
 • Ngày hiệu lực: 14/11/2019

Nội dung: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

4. Công văn 4178/TCT-CS

 • Ngày ban hành: 15/10/2019

Nội dung: Tổng cục Thuế giới thiệu nội dung Thông tư 68/2019/TT-BTC về HĐĐT khi bán hàng hóa, dịch vụ.

5. Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 12/09/2018
 • Ngày hiệu lực: 01/11/2018

Nội dung: Quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

6. Thông tư 32/2011/TT-BTC

 • Ngày ban hành: 14/03/2011
 • Ngày hiệu lực: 01/05/2011

Nội dung: Quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hướng dẫn việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý HĐĐT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.